Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


PROJECTE "CARE":
Desenvolupament d'un sistema de control automàtic de la concentració de radó en edificis

Radiansa Consulting forma part del consorci del projecte CARE, subvencionat pel Programa RETOS del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

L'objectiu d'aquest projecte és donar una resposta integral a les necessitats de control de la concentració de radó en edificacions. La proposta inclou diferents elements innovadors:

  • Desenvolupament d'un nou monitor de radó en continu, que proporcioni mesures ràpides i fiables. El monitor estarà basat en sensors de radiació de silici, a desenvolupar en aquest projecte, convenientment calibrat, que sigui capaç de proporcionar mesures reals de concentració de gas radó en interiors en petits intervals d'exposició (15-30 minuts).
  • Dotar a aquests monitors de la connectivitat adequada perquè les mesures realitzades permetin integrar-los a una xarxa que muestree la presència de radó en la totalitat d'un recinte/ edifici o conjunt d'ells.
  • Gestionar la informació proporcionada bé d'una forma distribuïda (gestió en el núvol) o integrada en xarxes informàtiques locals (Wifi, Ethernet…).
  • Desenvolupar un sistema intel·ligent que actuï sobre l'eventual reducció de la concentració, utilitzant els sistemes de climatització/ventilació de l'edifici. Una anàlisi prèvia de les mesures obtingudes pels monitors distribuïts per l'edificació, permetrà definir la lògica d'actuació d'un autòmat sobre els sistemes de climatització/ventilació que garanteixi de forma contínua concentracions de radó per sota dels límits establerts. Aquest sistema serà particularment interessant per mitigar la presència de radó en interiors, sobretot en edificis ja construïts sobre els quals resulta complex implementar un altre tipus de solucions constructives anti-radó.

En aquest context, sorgeix la idea de desenvolupar aquest projecte col·laboratiu entre diverses empreses (Alibava Systems, Sensing & Control (S&C), ATI SISTEMES i Radiansa Consulting) i dos organismes públics d'investigació (Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) i Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC)) l'activitat comercial del qual i experiència es complementen perfectament, sense solapamientos, per aconseguir els objectius proposats.

El projecte es desenvoluparà en cinc fases:
1. Disseny i construcció del monitor de radó (USC, IMB-CNM, Alibava, Radiansa)
2. Desenvolupament de sistemes de comunicació i transmissió de la informació. Gestió de la informació: distribució al núvol o en xarxes locals (Alibava, S&C)
3. Implementació d'un sistema de mitigació activa del radó basat en l'ús de la climatització/ventilació (USC, ATI Sistemes)
4. Definició del procés de producció i realització d'assajos a escala real (Tots)
5. Valorització dels resultats del projecte. (Radiansa, S&C, Alibava, ATI Sistemes)Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.