Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Camps electromagnètics (CEM)
i la contaminació electromagnètica

Radiansa Consulting ofereix solucions en el mesurament i blindatge dels camps electromagnètics (CEM) generats per línies elèctriques, transformadors, i equips elèctrics, generalment a la freqüència de 50 Hertz.

Subministrem materials d'apantallament, proporcionem serveis de mesurament i disseny de blindatge i comercialitzem equips de mesurament.


Què són els camps electromagnètics de baixa freqüència?

Existeix un gran debat científic sobre els possibles efectes de l'exposició a les ones electromagnètiques. Un dels grans desconeguts són els efectes de l'exposició humana a llarg termini. En l'actualitat hi ha diversos estudis en curs per aclarir aquest tema.

Les ones electromagnètiques es mesuren i blinden de formes diferents, segons la seva freqüència; a més, els efectes biològics de les ones electromagnètiques varien segons la seva freqüència. Per això, dividim les ones, quant a la contaminació electromagnètica, en dos grups: baixa freqüència, i alta freqüència.

Es pot imaginar un camp electromagnètic de baixa freqüència com un camp d'energia que existeix en 3 dimensions. En les altes freqüències, les ones es comporten més com un "tren d'ones" que es transmet d'un punt a un altre.

En la nostra web, denominem les ones electromagnètiques de baixa freqüència com a camps electromagnètics de baixa freqüència o CEM.

Les instal·lacions que generen camps electromagnètics de baixa freqüència són els centres de transformació i línies d'alta tensió, mentre que els emissors de radiació d'alta freqüència són les antenes de telefonia mòbil, i sistemes WiFi.

Habitualment, quant als camps electromagnètics de baixa freqüència, estem interessats en les emissions a la freqüència de la xarxa elèctrica, és a dir a una freqüència de 50 Hertz (50 Hz).

Els emissors de camps electromagnètics de baixa freqüència inclouen les següents fonts:

  • Línies d'alta tensió
  • Centres de transformació
  • Cables de suminstro elèctric
  • Electrodomèstics
  • Quadres elèctrics
  • Equips informàtics
  • Máquinaria industrial

Campos elèctrics i magnètics

En baixes freqüències, el camp electromagnètic té de 2 components diferents i separats, el component elèctric, i el component magnètic. Els mètodes usats per mesurar i blindar els camps elèctrics i els camps magnètics són diferents. En el gràfic d'a baix, es mostra com els components elèctrics i magnètics formen una ona electromagnètica sencera:

ona electromagnetica components electrics y magnetics

El component elèctric (camp elèctric) té el seu origen en diferències de voltatge i mentre més elevat sigui el voltatge, més intens serà el camp resultant. Un camp elèctric pot existir, encara que no hi hagi corrent. D'altra banda, el component magnètic (o camp magnètic) té el seu origen en els corrents elèctrics. Un corrent més elevat dóna com resultat un camp magnètic més intens, és a dir, la magnitud del camp magnètic canvia amb el consum d'energia elèctrica.

La controvèrsia sobre el possible vincle entre els camps electromagnètics i el càncer està centrada en el component magnètic, és a dir els camps magnètics.

Els camps magnètics s'originen pel moviment de càrregues elèctriques, és a dir, els camps magnètics tenen el seu origen en els corrents elèctrics. Quan hi ha corrent, la magnitud del camp magnètic canviarà amb el consum de poder; com més gran sigui la intensitat del corrent, major serà la intensitat del camp magnètic. Els camps magnètics són més intensos en els punts propers al seu origen i la seva intensitat disminueix ràpidament conforme augmenta la distància a la font. Els materials comuns, com les parets dels edificis, no bloquegen els camps magnètics.

La intensitat dels camps magnètics (o la densitat de flux magnètic) se sol mesurar en microteslas, (µT) o en nanoteslas (nT). Es mesura la intensitat de camp magnètic usant instruments que es diuen magnetòmetres, també coneguts com teslámetros o gaussímetros.

La intensitat dels camps elèctrics es mesura en unitats de volts per metre (V/m). Molts equips de mesurament de camps de baixa freqüència incorporen sensors de camp elèctric a més de camp magnètic.

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.